Tjänster

TJÄNSTER

PROJEKTLEDNING

Projektledning handlar om att förflytta projektet från dess idé eller behov till dess mål. Projektledarens uppgift är att genom struktur, kommunikation och uppföljning stötta projektgruppens medlemmar så att målet förverkligas.

BYGGLEDNING

Med byggledning jobbar vi mer "hands on" med uppföljning och styrning ute på bygget. Vi gillar att få jobba proaktivt och på så sätt maximera progressen på bygget.

MILJÖCERTIFIERING

Att miljöcertifiera projekt kräver engagemang hos byggherren och stöd från flera olika teknikdiscipliner. PROJECTMIND har erfarenhet från att samordna miljöcertifieringar inom Miljöbyggnad, Leed och Bream. Utifrån byggherrens ambitioner så optimerar ProjectMind vägen dit utifrån de system som man valt att certifiera mot.

PROJEKTERINGSLEDNING

Under projekteringsskedet är det projekteringsledarens roll att ta tillvara byggherrens intentioner med projektet och samordna dessa med olika krav och teknikdiscipliner. Projekteringsledning handlar om leda, strukturera och stödja projekteringsgruppen på deras väg fram mot ett definierat projekt.

KONTROLLANSVAR

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA) som ska se till att den beslutade kontrollplanen följs i byggprojektet. PROJECTMIND tar projektet genom de olika faserna som inleds med det tekniska samrådet där startbesked erhålls till slutsamrådet där slutbeskedet till slut erhålls.

INSTALLATIONSSAMORDNING /  

BESTÄLLARSTÖD

Installationssamordning är idag avgörande för att byggnaden ska fungera som en helhet. Installationsledning innebär att ta huvudansvaret för alla installationsdiscipliner och säkerställa att dessa tillsammans uppfyller beställarens kravspec för  tex energi, säkerhet, kommunikation och inomhusklimat.

För bästa resultat är installations-samordnaren med ända från projekteringsskedet framtill driftsättning.

RÅDGIVNING

Ibland kör man helt enkelt fast. Det kan bero på att man är utanför de kompetenser som man behärskar eller att partena av olika anledningar har olika syn på frågeställningar och lösningar. Projectmind har bred erfarenhet från många olika områden och ett brett kontaktnät med specialister. PROJECTMIND kan bidra till att hitta en lösning på din/er frågeställning och skapa nya möjligheter. 

Projectmind Sverige AB

559184-5226

 

Postadress: Boviken 252, 931 99 Skellefteå