Kontrollansvar

KONTROLLANSVAR ENLIGT PBL

När krävs det en kontrollansvarig?


Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen.


Den kontrollasnsvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning gentemot den som utför projektet.


En kontrollansvarig ska utses till alla projekt med åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.


I vissa fall behövs det ingen kontrollansvarig:


 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,


 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,


 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,


 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,


 • att flytta en eller flera enkla byggnader,


 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad,


 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,


 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och


 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.


Vad gör en kontrollansvarig?

 

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.


Kontrollansvarige deltar vid:


 • tekniska samråd


 • besiktningar och andra kontroller, samt


 • byggnadsnämndens arbetsplatsbesök


Byggherren har ansvar för att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning, den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.


Innan byggprojektet får starta måste ett startbesked erhållas från kommunen, det sker efter genomfört teknsikt samråd.


Innan byggnaden eller den del av byggnaden som åtgärden berör får tas i bruk måste ett slutbesked erhållas av kommunen. Efter genomfört och godkänt slutsamråd erhålls slutbeskedet.


Projectmind Sverige AB

559184-5226

 

Postadress: Boviken 252, 931 99 Skellefteå